موسیقی‌ لری

موسیقی‌ لری از تنوع و پیشینه‌ای کهن برخوردار است که به دو بخش کلی ، آوازی (کلامی) و موسیقی‌های‌سازی تقسیم می‌شود.

post area